Circle of life

Circle of life.
For English: below.

Gelukkig nieuwjaar allemaal! En wat voor een jaar het gaat worden….!!!

Ik liep al enige dagen met het idee voor een compost toilet in m’n hoofd. Dat lijkt me nog steeds de meest geschikte oplossing voor sustainable, off grid leven. Ik kreeg het alleen niet helder wat je nou eigenlijk doet met de shit. Nadien, zeg maar. Het beland in een bak. En dan? Dan wordt het vanzelf humus (niet te verwarren met ‘hummus’)?
Hier in de regio ben ik al bij meerdere mensen op bezoek geweest die off grid leven. En ze hebben allemaal een compost toilet. Meestal houdt dat in dat je een trapje op moet om naar het toilet te gaan, want de bak eronder is heel groot. En het composteren gebeurd ook meteen in die bak, door de menging van koolstof (uit papier en bijvoorbeeld houtzaagsel wat je op de poep gooit, nadat je naar de wc bent geweest) en nitraten (uit de poep en pis zelf). Dit trekt bepaalde bacteriën aan die daarna het werk voor je gaan doen. Die zetten poep en pis dus om in schone aarde.
Wat me opviel was; het stinkt niet. Wel hebben ze deze wc’s allemaal buiten staan, in een daarvoor gebouwd hokje. Dat heeft waarschijnlijk meer te maken met het praktische deel van een grote composteerbak in je huis hebben (in de kelder ofzo).

Eric vind het best een dingetje om zo geconfronteerd te gaan worden met ons zelf geproduceerde afval. Sjouwen met stinkende emmers vol poep en steeds je eigen afval zien liggen in de wc, hij zag het al voor zich. Wegspoelen met water om een bochtje is comfortabeler. En buiten naar de wc moeten als het regent, is ook niet fijn.
Dus om hem ‘om’ te krijgen moest ik aan de slag om het helemaal helder en rond te krijgen in m’n hoofd.
Wat me, van alles wat ik heb gelezen, het meest aansprak, was het verhaal van een man die -met z’n hele gezin- off grid leeft. Wat hij doet is het volgende; hij gaat voor ‘hete’ compostering en richt zich dus op aerobe bacteriën die hitte produceren en daarmee alle eventuele ziektekiemen in de poep doden, over tijd. Ook gooit hij alles op de composthoop wat maar kan; fruit/groente/vlees-resten, olie, eierschillen, etc, etc. En dus ook de poep en pis. De pis is nodig voor de watervoorziening van de composthoop. Hij gooit er stro tussendoor voor de luchtigheid en laat de stapel gewoon rustig een jaartje composteren, waarna het aarde is geworden.
In het toilet – wat gewoon een toilet is op grondhoogte- heeft hij 3 lege en schone reserve emmers staan, een zak met zaagsel of houtsnippers, etc, en wc papier. Hij heeft een comfortabele wc ‘doos’ gebouwd over een emmer. Na iedere grote toiletbeurt gooi je er –naast wc papier- zaagsel op. Je bedekt hiermee alles. Dit gaat zowel de geur tegen, als het ‘aanzicht’.
Als de emmer vol is, dan doe je de deksel erop en zet hem bij de andere emmers en zet je een schone emmer in de wc doos. Als er 2 emmers vol zijn, kun je (waarschijnlijk ongeveer 1 x per week voor ons gezin) ze op de composthoop gooien (die je buiten hebt) en de emmers schoonmaken en terugzetten voor gebruik.
Een toilet als dit, kun je met gemak in je huis hebben. Misschien is het dan handig om er 2 deuren in te hebben; 1 om direct naar buiten te kunnen en 1 voor toegang tot het huis.
Nu ik deze methode gekozen heb, ben ik gaan kijken naar hoe een composthoop te maken. Deze man had geen haast en deed een jaar lang compost op de hoop gooien en dan nog een jaar wachten om deze compost gebruiksklaar te krijgen. Hij had dus twee grote composthopen waarmee hij kon wisselen.
Omdat wij zo snel mogelijk goeie compost willen gaan gebruiken, denk ik dat ik de wachttijd tot een jaar probeer terug te brengen (ipv 2 jaar). Dit door bijvoorbeeld 3 of 4 composthopen te maken en daardoor, na een jaar en 3 maanden, goede grond te hebben.
Dit plan is gelukkig ook voor Eric acceptabel.

Daarna ben ik gaan nadenken over een water om in te zwemmen. Ik zou graag een gewone, natuurlijke, grote, zichzelf reinigende vijver willen. Om een muggenplaag te voorkomen is het nodig dat er genoeg vissen, kikkers, waterplanten en ‘beweging’ in het water zijn. Ook daarover heb ik een hoop gelezen en veel ervaringen van mensen doorgewerkt. Ik heb er helemaal zin in! Ik word er zo blij van om hierover te denken en lezen.
Met ieder nieuw onderwerp loop ik een paar dagen te denken, voelen, kijken, etc. En als ik het eenmaal helemaal helder heb en voor me zie, dan is dat onderwerp ‘klaar’.

De eigenaar van het land komt komende woensdag terug van zijn vakantie. En dan komen we met ons voorstel. Dit moment luidt het begin van de gronding in van ons idee. Vanaf dat moment gebeurd er iets ‘daadwerkelijks’. Dat is spannend en tegelijkertijd zijn we daar allemaal heel erg aan toe.
Om hulp aan te trekken van mensen die mee willen helpen en doen, heeft Kiind magazine aangeboden een blog van ons hierover te plaatsen. Dus die zal waarschijnlijk komende week geplaatst worden.
Als je nog een idee hebt om me aan het denken mee te zetten; stuur maar op.

Komende woensdag verzorg ik een les in ‘autonomie in de geboortezorg’ op de vroedvrouwenschool hier. Daar heb ik ook wel zin in.
Ik moet zeggen dat ik in het algemeen erg veel zin heb in dit komende jaar. Het is avontuurlijk, spannend en ongewis wat er aan zit te komen. En toch stroomt er –het grootste deel van de tijd- een soort vanzelfsprekend vertrouwen door me heen.
 
Happy new year everybody! And what a year it will be ....!

For several days I had been thinking about a composting toilet; That still seems to me the most suitable solution for sustainable off-grid living. It just wasn’t clear to me yet what you actually ‘do’ with the mess. Afterwards, I mean. It lands in a bucket. And then? Then it automatically becomes humus after some time (not to be confused with ‘hummus’)?
Here in the region I have visited several people who live off grid. And they all have a composting toilet. Usually it means that you have to climb a ladder to go to the toilet, because the collection bin underneath is very large. And the composting is done in that bin, by the mixing of carbon (from paper and, for example, sawdust, which you throw on the poo after you have been to the toilet) and nitrates (from the poo and piss). This attracts certain bacteria that will then do the work for you. They convert poo and piss into clean soil.
What struck me during those visits to people with composting toilets, was; it does not smell. However, all of them have these toilets outside, in an elevated ‘shed’. That probably has more to do with the practical part/idea of having a large compost bin in your house (in the basement or something). That doesn’t sound very attractive.
Eric has doubts about being confronted with our self-produced waste. Shoving with stinking buckets full of poop and always seeing your own trash in the toilet, he wasn’t very keen on the idea. Rinsing away with water, around a corner, is much more comfortable. And to go outside to the toilet-shed when it rains is not a nice idea either.
So to get him to accept this idea, I had to get it all clear and finished in my head.

The most appealing story of all the compost toilet stories, was about a man who lives off-grid with his whole family. What he does is the following; He goes for 'hot' composting and therefore focuses on aerobic bacteria that produce heat and thus kill all possible germs in the shit, over time. He also throws everything compostable on the compost heap, like; fruit / vegetables / meat residues, oil, egg shells, etc, etc. And –of course- also the poo and piss. The piss is needed for the water supply of the compost heap. He throws straw in between for the airiness of the mess and lets the pile just quietly compost a year, after which it has become earth.
In the bathroom - which just has a normal looking toilet at ground level - he has 3 empty and clean spare buckets, a bag of sawdust or wood chips, etc, and toilet paper. He has built a comfortable toilet 'box' over a bucket. After each poo you throw in toilet paper and sawdust. You cover the whole poo with it. This covers both the smell and the 'view' of it.
When the bucket is full, put the lid on and place it next to the other buckets and put a clean bucket in the toilet box. When 2 buckets are full, you can (probably about 1 x per week for our family) do your walk and throw them on the compost heap (which you have outside) and clean the buckets to put them back for future use.
A toilet like this can easily be ‘in’ your house. Maybe it is good to have 2 doors in a toilet like this; one with direct outside access and one with access to the house itself.
Now that I have chosen this way of going about it, I started looking at how to make a compost heap. This man was in no hurry and put his compost on the heap for about a year and then waited another year to get this compost ready for use. So he had two big compost heaps, where he could switch between them.
Because we want to use good compost as soon as possible, I think I’ll try to reduce the waiting time to one year (instead of 2 years). This can be achieved by, for example, 3 or 4 compost heaps and therefore, after a year and 3 months, having your first good soil.
Fortunately, this plan is also acceptable to Eric.

Then I started thinking about a water for swimming. I would like to have an ordinary, natural, large, self-cleaning pond. To prevent a mosquito infestation, it is necessary that there are enough fish, frogs, water plants and 'movement' in the water. I also read a lot about this and worked through some of people's experiences. I'm totally in the mood to start it all up! I am so happy to think and read about this.
With every new subject I mull around with it for a few days to think, feel, look, etc. And once I have it all clear and see it before me, that subject is 'ready' and I can let it go.

The owner of the land will return from his vacation coming Wednesday. And then we will come with our proposal to him. This moment marks the beginning of the grounding of our idea. From that moment something 'actual' happens. That is exciting and at the same time we are all very much in need of this to start becoming ‘real’.
To attract the help of people who want to participate and be here, Kiind magazine has offered to post a blog about this. So that will probably be posted in the coming week.
If you have an idea to get me thinking about a new subject; send it to me!

Next Wednesday I will give a lesson in 'autonomy in birth care' at the midwifery school here. I am looking forward to this.
I must say that in general I am really looking forward to this coming year. It is adventurous, exciting and uncertain what is coming. And yet - most of the time - a kind of trust flows through me.
Copyright © *|CURRENT_YEAR|* *|LIST:COMPANY|*, All rights reserved.
*|IFNOT:ARCHIVE_PAGE|* *|LIST:DESCRIPTION|*

Our mailing address is:
*|HTML:LIST_ADDRESS_HTML|* *|END:IF|*

Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list.

*|IF:REWARDS|* *|HTML:REWARDS|* *|END:IF|*

Write a comment

Comments: 0