It has begun!

For English below:

Spannend, spannend. We hebben afgelopen vrijdagavond ons voorstel met betrekking tot de koop van het land afgegeven aan de eigenaars. Vervolgens hebben we gewoon een heel gezellige avond doorgebracht met ze, onder het genot van een wijntje en lekkere tapas.
Onze verwachting dat we het er die avond ook over zouden hebben, kwam niet uit. De eigenaars zeiden simpelweg; ‘bedankt voor het voorstel, we komen er op terug. Laten we nu gewoon een gezellige avond hebben.’ Ze wierpen alleen een blik op ons geld bod en werden er niet eens acuut depressief van, dus dat is in elk geval goed…Vandaag of morgen horen we meer…We verwachten een tegenvoorstel of iets in die trant. Het onderhandelen is begonnen!

Na het uitzoeken van ‘compost toiletten voor dummy’s’ en ‘hoe bouw je je eigen zwemvijver’, heb ik de afgelopen week mijn hoofd gekraakt over het onderwerp ‘huisverwarming’.
Dit gebied van Spanje is natuurlijk meer dan 300 dagen per jaar zonnig. Om daar niks mee te doen zou echt superstom zijn. Ook nu het s ’nachts rond het vriespunt is, lopen we op het midden van de dag buiten in een T-shirt.
Ciel, een Nederlandse vriendin die al meer dan 20 jaar in Spanje woont, kraakte mijn idee om het huis in de schaduw van de olijfbomen te bouwen, compleet af. Ze zei dat ze er zelf echt spijt van had dat ze haar huis niet op een plek had gebouwd waar ook in de winter veel zon was. Dat heb ik ter harte genomen. We stoken ons op dit moment in het huurhuis ook te pletter. De huizen in Spanje zijn echt gebouwd om in de zomer koelte te hebben. De winter is daarbij vergeten. En dat terwijl het absoluut vanaf eind oktober tot eind maart s ‘nachts goed koud kan zijn.
Maar natuurlijk is het mogelijk om beide goed te regelen. Voor nu heb ik me vooral gefocust op warm zijn in de winter. Mijn volgende focus zal waarschijnlijk worden; koel zijn in de zomer.
Het belangrijkste bij warm zijn in de winter, is dat de winterzon goed binnen moet kunnen schijnen (door grote ramen en eventueel een dakraam) op een zogenaamde ‘thermal mass floor’. Een vloer die in staat is om die zonnewarmte op te slaan en geleidelijk weer af te geven. Zo’n vloer is bijvoorbeeld een cement of betonvloer. Eventueel gemengd met klei.
Ook als je dit goed aanpakt en de invalshoek van de zon in de winter berekend hiervoor (gelukkig ligt het land op het zuiden!), zodat je optimale warmte opslag creëert, dan nog heb je een extra verwarmingsbron nodig. Wat me opvalt als ik alles lees wat er ondertussen bestaat, is dat er veel meer MOET bestaan. Dus waar is die informatie? Want ik voel heel sterk dat ik iets mis. Wordt dit achtergehouden misschien? Ik probeer alleen sustainable en economisch doenbare opties te bekijken.
Naast kachels die op pellets stoken (dan ben je dus weer afhankelijk van pellets kopen elke zoveel weken) en kachels die op bio olie stoken (ook dan weer die afhankelijkheid van een distribiteur), zijn er ook infrarood kachels tegenwoordig. Wat ik er over las, sprak me wel aan. Het verwarmd niet de omgeving, maar zend electromagnetische straling uit in een frequentie die voor de mens onschadelijk is. Net zoals die van de aarde zelf, bij wijze van spreken; die is ook ongevaarlijk in het algemeen (met uitzondering van pieken hierin; daar kun je wel degelijk last van hebben). De oppervlakken die geraakt worden door deze straling, bijvoorbeeld die vloer waar ik net over schreef, die worden warm en geven hun warmte vervolgens weer af. Het brengt geen lucht in beweging en verdampt geen vocht (dus het veroorzaakt geen droge lucht). Maar ook deze kachels zijn meer als ‘toevoeging’ van warmte bestemd, dan als echte basis warmtebron.  Daarnaast gebruiken ze ook elektriciteit, hoe zuinig ze ook zijn.
Er is een systeem, maar daarvoor is het ondergrondse oppervlak van de plek waar we ons huis willen planten te klein, van buizen die door een soort ‘uitwisselingssysteem’ met de ondergrondse lucht (die standaard bijvoorbeeld 15 graden is) warmte in het huis brengen. Dit is een aarde/lucht uitwisseling. Het zelfde principe kan ook via een systeem wat via water/lucht uitwisseling hetzelfde doet in de buitenlucht. Maar dit laatste is veel prijziger en minder efficiënt.
Ik ben ervan overtuigd dat het heel anders moet kunnen en dat die –volgens mij zeer goedkope- technieken er ook allang zijn. Maar niet ‘openbaar’ dus, jammer genoeg.
Het lijkt er op dat we zullen moeten starten met een houtkacheltje (er zijn een paar omgevallen, dode bomen op het land) helaas.
Voor de verwarming van ons water gaan we absoluut werken met een zonnecollectoren systeem. Ook zullen we wat elektriciteit opwekken via de zon. In de toekomst gaan we proberen het lager gelegen stuk land erbij te kopen. Dit geeft ons een zodanig hoogteverschil dat hydro elektriciteit een zelfs betere (en continue) optie zal worden.

Eric gaat komende donderdag een klein weekje naar Nederland om wat praktische dingen te regelen. Hij slaapt dan bij zijn moeder en zal ook een paar vrienden bezoeken. Hij gaat op zaterdag een piramidetent ophalen, die hij via marktplaats gekocht heeft en die afgooien bij Renske en Dennis. Zij zijn ook druk doende zich voor te bereiden op de emigratie. Waarin tijdelijk te wonen op het land? Hoe de spullen van Nederland naar Spanje te krijgen? Een pipowagen? Een bouwkeet? Een yurt?

Afgelopen woensdag gaf ik een les in ‘autonomie in de zorg’ (mijn stokpaardje) op de postmodern midwifery school in Spanje. Dat was leuker dan ik had verwacht. Ik ben natuurlijk in Nederland op een gegeven moment gestopt met het geven van de cursusweekenden, omdat het ‘klaar’ voelde voor me, maar schijnbaar kan ik er nog steeds veel lol in hebben om les te geven.
De grootste verandering van de afgelopen weken is, dat ik het zelfs weer overweeg om bij een bevalling te zijn, als ik hiervoor gevraagd zou worden. De zwaarte die ik hier eerder bij ervoer is weggesmolten. Om nou exact te kunnen zeggen wanneer en hoe dit gebeurd is, lukt me niet. Ik herinner me echter wel een moment, 1 a 2 weken geleden, dat een stem s ‘nachts tegen me zei ‘je word nog steeds tegen gehouden door je verleden als engel en de verantwoordelijkheid die je voelt voor de mensheid. Het wordt tijd je vleugels op te geven’ en vervolgens kreeg ik pijn in m’n schouderbladen en vroeg me af wat er bedoeld werd met ‘verleden als engel’? Was ik ooit iets anders geweest dan een menselijk bewustzijn? Niet dat ik me kan herinneren, in elk geval.
Ik vroeg de stem wat ik daarvoor moest doen, maar ik kreeg als antwoord dat dat vanzelf zou gaan. Ok dan. Ik heb geconcludeerd dat dit er in elk geval mee te maken kan hebben, dat ik die zwaarte plotseling kwijt ben.

Vorige week kwam Lem ineens, tijdens de lunch, met de vraag ‘kun je me nog eens uitleggen waarom je nou kiest voor zo’n compost toilet?’. Zijn gezicht sprak boekdelen over wat hij exact vond van die keuze. Ik legde het uit, maar zoals ik al verwachte bleef zijn afschuw even groot. Hij wilt absoluut niet geconfronteerd worden met zijn eigen uitwerpselen, laat staan die van anderen. Ik legde uit dat je er een grote hoeveelheid zaagsel op moet gooien, zodanig dat zowel de geur als het aanzicht volledig bedekt worden. Dat stelde hem totaal niet gerust. Vooral niet toen ik –om eerlijk en volledig te zijn over de eventuele risico’s- vertelde over het verhaal van maden die door de badkamer kropen (dit verhaal kwam van Erika, die een slechte compost toilet ervaring had opgedaan)…
Lem zag het in elk geval helemaal niet meer zitten. Ik begon toen –om van onderwerp te veranderen- over het stukje dat hij 3 uur in de badkamer doorbrengt met douchen en badderen elke week; dat ik veel over nagedacht had hoe ik dit voor hem mogelijk kon maken op het land. Ik weet dat hij het belangrijk vind om een hele sauna beurt te houden als hij doucht. Al zijn oude huid moet eraf. Dus eerst een tijd weken in bad en vervolgen een aantal maal douchen.
Ik had nog niet voor me gezien hoe we dit in de eerste weken geregeld zouden krijgen voor hem, dus ik stelde hem voor dat hij iedere week naar een sauna in de buurt kon gaan (in het laagseizoen maar 6 euro voor 2 uur) tot we een bad hadden gecreëerd op het land. Dat zag Lem totaal niet zitten. De kans dat daar iemand anders aanwezig zou zijn, schrok hem af.
Toen begon Eric over een spa pool aanbieding bij de Nederlandse Lidl. Dit was een stevig, opblaasbaar, zelf opwarmbaar bad. Hiervoor hebben we wel elektriciteit nodig, maar die hadden we sowieso nodig. Dit zou dus, voor Lem, een eventuele optie zijn. En dit zou zijn leven een heel stuk draaglijker kunnen maken.
Lem was met dit aanbod zo blij dat hij acuut volledige medewerking met betrekking tot het compost  toilet -en eventuele andere ongemakkelijke dingen op het land- toezegde. En daar zijn wij weer heel blij mee.
Mar en Beer kijken ernaar uit meer fysiek in beweging te zijn en sowieso hebben geen van allen er schijnbaar momenteel een probleem mee dat er hard werken voor de boeg ligt in combinatie met een zeer beperkte computer tijd…
 
Exciting, exciting! We issued our proposal to the owners last Friday evening regarding the purchase of the land. Then we just spent a very nice evening with them, while enjoying a glass of wine and tasty tapas. Our expectation that we would talk about the proposal that night, did not happen. The owners simply said; "Thanks for the proposal, we will come back to it. Let's just have a nice evening now."  They just glanced at our money offer and did not even become acutely depressed, so that's good at any rate ... Today or tomorrow we hear more ... We're expecting a counter-proposal or something in that style. Negotiations have begun!
After sorting out ‘compost toilets for dummies' and 'how to build your own swimming pond' last week, I put my attention to the subject of 'home heating'.
This area of ​​Spain is, of course, sunny more than 300 days a year. To do nothing with that fact, would be really super dumb. Even now that it is around freezing temperature at night, we walk outside in a T-shirt in the middle of the day.
Ciel, a Dutch friend who has lived in Spain for more than 20 years, completely rejected my idea of building our house in the shade of the olive trees. She said that she really regretted that she had not built her house in a spot where there was a lot of sun in winter. I took that to heart. At the moment we are also using up enormous amounts of wood in the fireplace of the rented house. The houses in Spain are really built to have coolness in the summer. Winter has been forgotten. And that while it can be very cold at night from the end of October until the end of March.
But of course it is possible to arrange both well. For now I have mainly focused on being warm in the winter. My next focus will probably be; being cool in the summer.
The most important thing when it comes to being warm in the winter is that the winter sun must be able to shine inside (through large windows and possibly a skylight) on a so-called 'thermal mass floor'. A floor that is able to store that solar heat and gradually release it. Such a floor is, for example, a cement or concrete floor. Possibly mixed with clay.
Even if you do this well and you calculated the angle of the sun in the winter for this (luckily the land is south facing!), so that you create optimal heat storage, then you still need an additional heating source.
What strikes me when I read everything that exists at this time is, that a lot more SHOULD exist on house heating. So where is that information? Because I feel very strongly that I'm missing something. Is this being held back? I only try to view sustainable and economically feasible options.
In addition to stoves that burn pellets (which makes you dependent on pellets every so many weeks) and stoves that burn bio oil (again that dependency on a distributor), there are also infrared heaters nowadays.
What I read about it appealed to me. It does not heat the environment, but emits electromagnetic radiation in a frequency that is harmless to humans. Just like the earth itself, so to speak; earth’s radiation is also harmless in general (with the exception of peaks in this, you can certainly suffer from that).
The surfaces that are affected by this radiation, for example the floor that I just wrote about, become warm and then give off their heat again. It does not move air and does not evaporate moisture (so it does not cause dry air).
But also these heaters are more intended as an 'addition' of heat than as a real basic heat source. They also use electricity, no matter how economical they are.
There is another kind of system- but for this the underground surface of the place where we want to build our house is too small- of tubes that by a kind of 'exchange system' with the underground air (which standard is for example 15 degrees) heat the house. This is based on an earth / air exchange. The same principle can also be done via a system which does the same in the open air via water / air exchange. But the latter is much more expensive and less efficient.
I am convinced that completely different methods are discovered already and that this includes very cheap, sustainable techniques. But apparently not accessible to the public, unfortunately.
It seems that we will have to start with a wood stove (there are a few fallen, dead trees on the land) unfortunately.
For the heating of our water we will absolutely work with a solar collector system. We will also generate some electricity via the sun. In the future we will try to buy the lower piece of land. This gives us such a height difference that hydroelectricity will become an even better (and more continuous) option.

Eric is going to the Netherlands for a week from next Thursday on, to arrange some practical things. He will sleeps at his mother’s place and will also visit a few friends. On Saturday he will pick up a large pyramid tent, which he has bought through ‘marktplaats’ and throw it off at Renske and Dennis. They are also busy preparing for emigration. Where to live temporarily on land? How to get the stuff from the Netherlands to Spain? A pipowagen? A construction wagon? A yurt?

Last Wednesday I gave a lesson in 'autonomy in health care' (my favourite subject) at the postmodern midwifery school in Spain. That was more fun than I expected: I stopped giving the course weekends in the Netherlands, because it felt 'done and finished' for me, but apparently I still have a lot of fun teaching.
The biggest change in recent weeks is that I even consider being at a birth again if I were asked. The heaviness that I experienced earlier has melted away. To be able to say exactly when and how this happened, I cannot. However, I remember a moment ago, one or two weeks ago, when a voice said to me at night ‘you are still being held back by your past as an angel and the responsibility you feel for humanity. It is time to give up your wings' and then I got a sharp pain in my shoulder blades and wondered what was meant by 'your past as an angel'? Had I ever been anything other than a human consciousness? Not that I can remember, anyway.
I asked the voice what I had to do for that, but I got the answer that that would automatically happen. OK then. I have concluded that this is related with the fact that I suddenly lost that ‘heaviness’.

Last week Lem suddenly, at lunch, dropped the question 'can you explain to me again why you choose such a compost toilet?'. His face spoke volumes about exactly what he thought of that choice. I explained it, but as I expected, his horror remained the same. He absolutely does not want to be confronted with his own droppings, let alone those of others. I explained that you have to throw a large amount of sawdust on it, so that both the smell and the view are completely covered. That did not reassure him at all. Especially when I – in an attempt to be honest and complete about the possible risks - told about the story of maggots crawling through the bathroom (this story came from Erika, who had a bad compost toilet experience) ...
Lem saw his life go down the drain. At that time I changed the subject. I started about the fact he spends 3 hours in the bathroom with showering and soaking every week and that I had given a lot of thought about how I could make this possible for him on the land. I know he thinks it's important to have a whole sauna when he showers. All his old skin ‘has to’ be removed. So first he soaks a few hours in a bath and then he takes a shower a number of times.
I had trouble imagining how we would get this arranged in the first weeks for him, so I suggested that he could go to a nearby sauna every week (in the low season only 6 euros for 2 hours) until we had created a bath on the land. Lem did not see that as an option at all. The chance that somebody else could also be there, shocked him.
Then Eric came with the option of a Jacuzzi (a cheap offer from the Dutch Lidl). It was a sturdy, inflatable, self-heating bath he was talking about. For this we do need electricity, but we need that anyway. So this could be an option for Lem. It could make his life on the land a lot more bearable.
Lem was so pleased with this offer that he promised full cooperation with regard to the compost toilet and any other uncomfortable things on the land. And we are very happy with that.

Mar and Beer are looking forward to being more physically active and none of us seem to have a problem -at the moment- that there will be a lot of work to do with a very limited computer time when we live on the land ...
Copyright © *|CURRENT_YEAR|* *|LIST:COMPANY|*, All rights reserved.
*|IFNOT:ARCHIVE_PAGE|* *|LIST:DESCRIPTION|*

Our mailing address is:
*|HTML:LIST_ADDRESS_HTML|* *|END:IF|*

Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list.

*|IF:REWARDS|* *|HTML:REWARDS|* *|END:IF|*

Write a comment

Comments: 0