Vooral veel hard werken

Vooral veel hard werken.
For English; below pictures.

Ik ga deze keer weinig schrijven, want wat valt er te vertellen? Er wordt vooral heel hard gewerkt.
Omdat alles iedere x wat trager liep dan we bedacht hadden, sliepen we voor het eerst met z’n allen op het land vorige week dinsdag (in plaats van de vrijdag ervoor). Beer en Mar sliepen er al 2 dagen langer om alle spullen wat in de gaten te houden. Dennis, die 2 dagen eerder uit Nederland vertrokken was met een caravan, had hard doorgereden en kwam diezelfde dinsdag ook aan.
Renske zou, samen met de kindjes en een goede vriend die mee kwam helpen, met het vliegtuig aankomen op woensdag.
We waren elke avond zo moe dat we om 20 u al in bed lagen. De kou speelde hierin ook wel een rol.
Op woensdag werd het water aangelegd en was de weg naar het land dus een groot deel van de dag open. Dus Renske en de kindjes moesten een eindje lopen om er te komen. Maar Dennis had al eten voor ze klaar en de caravan ingericht voor iedereen om te slapen. Hun vriend sliep die nacht in de trailer die we gehuurd hadden om de yurt (die een van die dagen aan zou komen) in naar het land te brengen.
De dag erna, Donderdag, kwam Nienke met haar hele gezin helpen met het versjouwen van hout voor de opbouw van de vloer van de yurt. Bedankt Nien! Weer een hoop zwaar werk verricht.

Wij waren ondertussen bezig met het leefbaar maken (iets wat nog wel een paar weken door zal gaan) van de omgeving rond de tent.
Vrijdagmiddag om 17 u kwam de yurt aan (3 dagen later dan gepland). De vloer was ondertussen klaar en Dennis en zijn vriend werkten tegen de klok om de yurt de dag erna opgezet te krijgen. De reden voor de haast, was dat Dennis op zondagochtend naar Nederland vertrok met het vliegtuig omdat hij daar weer verder moest met zijn werk. Renske en de kindjes en hun hond, Rowan, bleven dan op het land.

De yurt was Zaterdagavond om 21 u klaar ‘genoeg’ om een regenbui aan te kunnen (niet dat er veel regen valt, maar je weet het maar nooit). Ik heb het oliën van de vloer van de yurt voor mijn rekening genomen. En vandaag heb ik wat met Renske rond gereden om de omgeving te verkennen. Daarna een wasje gedraaid, ondertussen steeds oplettend wanneer ik er water bij moest gooien, ondertussen de generator draaiend.
Vandaag werd ook de satelliet geïnstalleerd. Er is dus weer wifi, af en toe (want we moeten er de generator voor draaien en dat willen we ook niet voortduren doen…)
En zo ploegen we voort.

We hebben natuurlijk onze ups en downs, maar over het algemeen voel ik me erg goed, ondanks rugpijn, krakkemikkigheid en een opgezette hand door een of andere insectenbeet. Het is gewoon erg fijn om zoveel buiten te zijn en zo lichamelijk bezig te zijn.
Komende dagen komen de zonnepanelen en tegen woensdag kan er aan de grote watertank begonnen worden (hopen we!).
So far, so good!

Van boven naar beneden en van links naar rechts:
Foto 1; Nienke en familie op bezoek; schaften.
Foto 2: Mar legt iets uit.
Foto 3: Beer laat zien hoe groot de tent is.
Foto 4: Dennis komt aan met de caravan.
Foto 5: Keukentje in de maak.
Foto 1: Start opzetten yurt.
Foto 2: Het dak.
Foto 3; Zo is ie nu.
Foto 4; Uitgeput op de bank die in de tent staat.
Foto 5; het composttoiletje in het schuurtje.
I'm not going to write much this time, because what can I say? Just a lot of hard work.
Because everything ran a little slower every time- than we thought- we slept together for the first time on the land last Tuesday (instead of the Friday before). Beer and Mar had been sleeping there for 2 days longer to keep an eye on all the things. Dennis, who had left the Netherlands 2 days earlier with a caravan, had driven fast and arrived the same Tuesday.
Renske, together with the children and a good friend who came to help, would arrive by plane on Wednesday.

We were so tired every night that we were already in bed at 8 p.m. The nightly cold also played a role in this.
The water hoses were put down on Wednesday and the road to the land was open for much of the day. So Renske and the kids had to walk a bit to get there, when we arrived back from the airport. But Dennis already had food ready for them and arranged the caravan for everyone to sleep. Their friend slept that night in the trailer we rented, to bring the yurt (which would arrive one of those days) to the land.

The following day, Thursday, Nienke and her entire family came to help hauling wood to build the floor of the yurt. Thank you Nien! Again done a lot of hard work.
In the meantime, we were busy making the area around the tent liveable (something that will continue for a few weeks).
The yurt arrived on Friday afternoon at 5 pm (3 days later than planned). In the meantime the floor was ready and Dennis and his friend worked against the clock to get the yurt set up the next day. The reason for the rush was that Dennis left for the Netherlands on Sunday morning because he had to resume work there. Renske and the children and their dog, Rowan, stayed on the land.
The yurt was ready ‘enough’ on Saturday evening at 9 pm to handle a rain shower (not that much rain falls, but you never know). I have been responsible for oiling the floor of the yurt. And today I drove around with Renske to explore the area. After this I had a wash done, having to pay attention when I had to add water, while having the generator on.
The satellite was also installed today. So there is wifi again, from time to time (because we have to run the generator for it and we don't want to continue doing that…)
And so we continue!

Of course we have our ups and downs, but in general I feel very good, despite back pain, crunch and a swollen hand due to some insect bite. It's just nice to be outside so much and to be physically busy.
The solar panels will be coming in the coming days and by Wednesday the building of the large water tank can be started (we hope!).
So far, so good!
Copyright © *|CURRENT_YEAR|* *|LIST:COMPANY|*, All rights reserved.
*|IFNOT:ARCHIVE_PAGE|* *|LIST:DESCRIPTION|*

Our mailing address is:
*|HTML:LIST_ADDRESS_HTML|* *|END:IF|*

Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list.

*|IF:REWARDS|* *|HTML:REWARDS|* *|END:IF|*

Write a comment

Comments: 0