Magic

Magic
For English below pictures.

Dit land is echt bijzonder (‘magisch’ is eigenlijk het juiste woord). We ontdekken met grote regelmaat nog steeds volledig nieuwe dingen. En elke keer als ik denk ‘nu weten we wel hoe het zit en wat er allemaal op dit land te vinden is’, ontdekt iemand weer iets nieuws. Dit gebeurd op een haast magische wijze; alsof het nieuw ontdekte er eerder ook gewoon niet ‘was’. Alsof het gaat om het juiste moment, waarop iets zich ‘wil tonen’.
Bijvoorbeeld toen ik een paadje afliep langs ‘the Outlands’ (voor het gemak heeft Beer de verschillende gebieden maar wat namen gegeven; the Outlands is het gebied waar Beer de moestuin bedacht heeft) de kloof in, vond ik ineens een groot bos met bamboe. Hoe kun je zoiets nou over het hoofd zien? Heel vreemd. Maar heel erg fijn en ook bruikbaar (zie foto’s keukentje).
Renske kwam een paar dagen daarna met het nieuwtje dat aan datzelfde paadje, op vrijwel dezelfde plek, een grote walnotenboom stond. Huh? Hoe kon ik die nu niet eerder gezien hebben? Heel fijn! Want zo’n walnoten gevende boom heb je niet 1,2,3 staan. En aan alle oude walnoten die op de grond lagen was duidelijk te zien dat de boom een goede opbrengst gaf.
Beer heeft in het begin ook veel nieuwe dingen ontdekt, omdat hij de hele Outlands voor zijn rekening had genomen. Hij had zich voorgenomen dat daar de toekomstige moestuin kwam. Daarbij trok hij zich van niemands mening iets aan. Hij ging gewoon aan de slag.
De andere gebieden heten-niet geheel verassend- de Highlands en de Lowlands. Ook zijn er nog ‘het Balkon’ en ‘de Baranco (kloof). De Highlands zijn het grootste gebied en bestaan grofweg uit 5 ruime terrassen, waarop onder andere ook de yurt, de slaaptent van de kids, het gereedschapsschuurtje en de compostbak staat. Later komt hier ook de watertank en -voor de retreats- een grote piramide tent.
De Lowlands zijn nu nog erg lastig te bereiken, ze liggen beneden de plek waar wij met onze tent staan. De plek waar wij staan noemen we voorlopig even ‘het Balkon’, omdat hier het uitzicht punt is en dit was ook de oorspronkelijke naam van dit hele stuk land.
De Baranco is de kloof. Dit is een vrijwel onbereikbaar gebied, doordat het overgroeid is en bestaat uit dramatische grote keien vanuit vroeger, toen er een rivier doorheen liep.

Sinds afgelopen Oktober heb ik vrijwel elke avond, tijdens mijn meditatie, gesprekken met verschillende energieën (die natuurlijk allemaal een onderdeel van mezelf zijn). Ik heb periodes waarin ik met de ene energie ‘praat’ en periodes dat ik met een andere energie ‘praat’.
De laatste weken sprak ik vooral met een energie die Maria Magdalena heette (ja, die Maria Magdalena ja). Ze is erg vriendelijk en behulpzaam en lijkt nooit moe te worden van al mijn vragen. Toch verscheen ze niet toen ik me, 2 nachten geleden, tot haar richtte. In plaats daarvan kwam er een nogal krachtige, haast bruuske, energie die de naam Isis gaf.
Ze wilde helemaal geen antwoord geven op vragen, behalve als de antwoorden zouden kunnen leiden tot het-voor mij- in mijn kracht komen. Ze leek haast boos. Haar boodschap was kortweg ‘stop fucking around and start doing what you like.’ Ze wilde niks te maken hebben met mijn ‘rekening houden met anderen’, etc.
Ik was dus benieuwd wie de nacht erna zou verschijnen, gisteravond.
Het was weer niet Maria Magdalena. Ditmaal leek het een wat donkere energie. En met donker bedoel ik niet ‘verkeerd’ of ‘slecht’, maar gewoon ‘donkerder gekleurd’ dan de vorige twee energieën. Ze begon met passie over het land te vertellen en ineens begreep ik dat dit Gaia was. Gek genoeg wilde ik meteen behulpzaam zijn. Want de Aarde is tenslotte zielig en heeft veel te verduren door onze schuld. Maar dat vond ze onzin. Ze gaf aan dat ze dit zelf ook gekozen had om te ervaren (net als wij). Daarnaast gaf ze aan dat ik haar niet moest helpen, maar mezelf. Want daardoor hielp ik haar. Ze was bezig met een sprong in bewustzijn en had ons daarvoor nodig. Door ons te helpen, hielp ze zichzelf.
Ze wilde dus vooral informatie aan me kwijt.
Ze vertelde dat er een grot zat onder het terras waar de slaaptent van de kids is. Deze grot is makkelijk te bereiken als we een stukje graven en is vrij groot. We konden het gebruiken als ‘kelder’, of als slaapplek voor Lem die zo’n last heeft van warmte.
Ze liet me een andere plek zien. Daarvoor moest ik een vrij ondoordringbaar gebied van de Baranco in. Ze liet me zien tot waar ik moest gaan. Ze liet me niet zien wat ik daar zou vinden, alleen een urgentie dat ik daar moest kijken.
Het derde deel was een blik op een groep yucca planten. Het vierde was dat de mandarijnenboom achter de yurt van Renske bewoond werd door een elementaal. Een lieve, lichte kleine energie die zich met Renske wilde verbinden.
Daarmee was de informatie download klaar en vertrok ze weer.
Vandaag wilde ik natuurlijk erg graag gaan kijken naar de plekken die ze me gewezen had. De tocht de Baranco in was niet makkelijk en vol met stekelplanten. Na enkele meters kwam ik op de plek waar ze me naartoe had willen laten gaan. Er was daar, verassend genoeg, een grot. Ook kreeg ik een heel ander beeld van wat er allemaal in de diepte van de Baranco te vinden was en bleek ik een verkeerd beeld te hebben gehad van hoe het land ‘liep’. Het is me in elk geval duidelijk geworden dat we in die diepte nog veel te ontdekken hebben. Ook deze grot kon een eventuele slaapplek worden, als we de stekelplanten weg zouden halen en een trappetje zouden maken voor een gemakkelijker toegang.
De energie in dat hele deel van het land voelt in elk geval erg goed, nog beter (of in elk geval ‘anders’) dan de rest. Ouder en lichter lijkt wel.
Het yucca deel (een hele hoop yucca planten met rode bloemen bij elkaar) liet zien dat daar een wilde zwijnen nest was geweest. Ze hadden de yucca gebruikt om zich onder te verbergen. Waarom ik dat moest bekijken, weet ik niet. Maar het gevoel bleef hangen dat het een erg geschikte plek was voor een dier of dieren. Bijvoorbeeld kippen of een varkentje ofzo.
De grot onder het terras met de slaaptent van de kids, daar ben ik nog niet aan begonnen. Ik ben heel benieuwd als we daar wat gaan graven of we inderdaad een grot vinden. Ik heb een duidelijk beeld van waar we moeten graven, dus wie weet!

We zitten duidelijk in de regentijd. Ik heb medelijden met de mensen die dachten leuk Pasen te vieren in Spanje. Het is hier nu erg wisselvallig en koud (behalve als de zon even doorbreekt). We maken dankbaar gebruik van alle zonnige momenten om buiten verder te werken aan wat dan ook.
Ik geniet van het feit dat ik niet kan nadenken als ik fysiek werk. Ik kan alleen maar hier en nu zijn.

This land is really special (I dare say; ‘magical’). We still discover completely new things on a regular basis. And every time I think "now we know what the land ‘is’ and what can be found on it" someone discovers something new. This happens in an almost magical way; as if the newly discovered things just weren’t "there" before. As if it is only at the exact moment when something "wants to show itself”, that we become aware of it.
For example, when I walked down a path along "the Outlands" (Beer gave the different areas names; the Outlands is the area where Beer planned the vegetable garden) into the ravine, I suddenly found a large forest with bamboo. How can you overlook something like that? Very weird. But also very nice and usable (see pictures of the kitchen).
Renske came a few days later with the news that a large walnut tree stood on the same path, in almost the same place as the bamboo. Huh? How could I not have seen it before? Great of course! Because it takes a long time before a walnut tree gives you a good harvest. And all the old walnuts that were laying on the ground clearly showed that this tree gave a good yield.
Beer also discovered many new things in the beginning, because he decided to take care of the entire Outlands. He had decided that the future vegetable garden should arrive there. He didn't care about anyone's opinion about this. He just went to work.
The other areas are called - not entirely surprising - the Highlands and the Lowlands. There are also "the Balcony" and "the Baranco (gorge/ravine). The Highlands are the largest area and consist of roughly 5 spacious terraces, which include the place where the yurt stands, the sleeping tent of the kids, the tool shed and the compost bin. Later the water tank and - for the retreats - a large pyramid tent will be added in this area.
The Lowlands are still fairly difficult to reach, they are located below where we stand with our tent. For the time being we will call the place where we stand "the Balcony", because here is the view point and this was also the original name of this whole piece of land.
The Baranco is the ravine. This is an almost inaccessible area, because it is overgrown and consists of dramatic large boulders from the past, when a river ran through it.

Since last October, almost every evening, during my meditation, I have had conversations with different energies (which of course are all part of myself). I have periods in which I "talk" with one energy and periods that I "talk" with another energy.
The last few weeks I mainly spoke with an energy called Mary Magdalene (yes, that Mary Magdalene). She is very friendly and helpful and never seems to get tired of all my questions. Yet she did not appear when I addressed her 2 nights ago. Instead, a rather powerful, almost abrupt, energy came with the name Isis.
She didn't want to answer questions at all, except if the answers could lead to me coming more into my power. She almost seemed angry. Her message was simply "stop fucking around and start doing what you like." She wanted nothing to do with my "taking others into account," etc.
So I was curious who would appear the night after, last night.
Again it was not Mary Magdalene.
This time it seemed like a dark energy. And by dark I do not mean "wrong" or "bad", but simply "darker coloured" than the previous two energies. She started talking about the land with passion and suddenly I understood that this was Gaia. Strangely enough, I wanted to be helpful to her immediately. Because after all, the Earth is in urgent need and has a lot to endure through our doings. But she thought that was nonsense. She indicated that she herself had chosen this as an experience (just like we did). In addition, she indicated that I should not help her, but myself. Because that is how I helped her. She was taking a leap of consciousness and needed us for that. By aiding us making this leap as well, she helped herself.
So she mainly wanted to provide me with information that could be useful.
She said there was a cave under the terrace where the kids' sleeping tent is. This cave is easy to reach when we dig a bit and is quite large. We could use it as a "basement" or as a place to sleep for Lem, who suffers from such heat.
She showed me another place. For that place I had to enter a fairly impenetrable area of ​​the Baranco. She showed me where I had to go. She did not show me what I would find there, just an small urgency/nudge that I had to look there.
The third part was a look at a group of yucca plants. The fourth was that the mandarin tree behind the yurt of Renske was inhabited by an elemental. A sweet, light, small energy that wanted to connect with Renske.
With that the information download was finished and she left again.
Today, of course, I really wanted to look at the places she had shown me. The trip into the Baranco was not easy and full of prickly thorny plants.
After a few meters I arrived at the place where she had wanted me to go. There was, surprisingly, a cave there. I also noticed that I had a very different picture of what could be found in the depths of the Baranco and it turned out that I had a wrong picture of how the land was situated in general. In any case, it has become clear to me that we still have much to discover in that depth. This cave, too, could become a possible place to sleep if we were to remove the thorn plants and make a ladder for easier access.
In any case, the energy in that entire part of the land feels very good, even better (or at least "different") than the rest. It seems older and lighter.
The yucca part (a whole bunch of yucca plants with red flowers, stacked together) showed that there had been a wild boar nest there. They had used the yucca to hide underneath. I don't know why I had to look at that. But the feeling lingered that it was a very suitable place for an animal or animals. For example chickens or a pig or something.
The cave under the terrace with the sleeping tent of the kids, I haven't started on that yet. I am very curious if we are going to dig there, we will indeed find a cave. I have a clear picture of where to dig, so who knows!
 
We are clearly in the rainy season. I feel sorry for the people who thought they would like to celebrate Easter in Spain. It is very changeable and cold here, now (except when the sun breaks through). We gratefully use all the sunny moments to continue working on anything outside.
I enjoy the fact that I cannot think when I work physically. I can only be ‘here and now’.
Copyright © *|CURRENT_YEAR|* *|LIST:COMPANY|*, All rights reserved.
*|IFNOT:ARCHIVE_PAGE|* *|LIST:DESCRIPTION|*

Our mailing address is:
*|HTML:LIST_ADDRESS_HTML|* *|END:IF|*

Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list.

*|IF:REWARDS|* *|HTML:REWARDS|* *|END:IF|*

Write a comment

Comments: 0