Rain is coming!

Rain is coming!
For English; below pictures.

We hadden de yurt op ‘natuurhuisje.nl’ gezet en waren er verder niet meer mee bezig, toen plots op een ordinaire, doordeweekse ochtend ineens twee boekingen binnenkwamen. Spannend! Er kwamen echte gasten!
Ondertussen zijn deze eerste echte gasten, een stel uit Nederland, alweer verder getrokken, na 4 dagen in de yurt geweest te zijn. Alles ging goed zover, ze waren erg tevreden. Wow dit is wel even iets heel anders dan ik ooit gedaan heb in mijn leven!

Vlak voor ze kwamen, deden we weer iets stressvols; we maakten snel een dakje over de buitenkeuken, zodat mensen droog kunnen buiten koken als ze willen. Het is zo grappig hoe we iedere keer denken ‘oh dat doen we wel even, dat is iets kleins, iets simpels’ hahaha!
Maar goed, het was op tijd klaar en een hele verbetering.

Het project waar Eric al maanden mee wil beginnen; het maken van onze eigen badkamer (met spapool) en wc, wordt iedere x uitgesteld. Momenteel douchen we in de douche die bij de yurt staat. Maar dat is natuurlijk maar tijdelijk. Toch komt er iedere keer iets tussen om aan onze eigen plek te werken. Dat vinden we wel heel gek.
Toen Anna hier was met haar moeder en dochter, hebben we wel een start gemaakt. Dat begint natuurlijk met een hele hoop graafwerk, waar Anna ook aan mee hielp.
Deze keer kwam Beer’s hut ertussen. Beer was begonnen aan de bouw van een hut. Omdat het geld erg krap was, gingen we op maandagochtenden gratis hout halen op verschillende plekken in Granada. Dit hout komt grotendeels van grote pallets of van de afbraak van een huis. Nikki en JF hadden ons attent gemaakt op dit gratis hout. Er zit prachtig hout bij, zelfs hardhout. Met onze generator in de auto, zodat we met de ijzerzaag de spijkers van de pallets konden doorzagen, gingen we op weg. We hebben op deze manier een groot deel van het hout voor Beer’s hut voor elkaar gekregen. De buren wisten ook dat we hout zochten en ook uit die richting kwam op een avond een hoop hout van een gigantische pallet.
Beer heeft natuurlijk hulp nodig met het uitdenken van zo’n hut. Hoe deze sterk te maken, terwijl hij er tijdelijk uit moet zien (in verband met de eisen van de gemeente). Eric is daar de gewezen persoon voor. Hij kan zichzelf niet in meer stukken delen, dus begon hij met het helpen van Beer, alvorens verder te gaan met ons eigen stukje. Dit omdat de winter ras nadert en het nog maar de vraag is of de tent van de kinderen de winter aan kan. In elk geval zal Beer dan droog zitten.

Over winter gesproken; de temperatuur zakte afgelopen week in één dag van 30 graden naar 23 graden. En s’nachts van 18 graden naar 10 graden. Dat was even slikken!
Na al ons geklaag over de warmte, was het nu ineens koud. Vooral s’ochtends. En komende week lijken de herfst regens te gaan beginnen, volgens het weerbericht. Het is wel redelijk extreem om zonder overgang van hitte in kou te belanden. Dus, nou ja, altijd iets te klagen!
En de vliegen, die hun dood aan voelen komen, zwermen massaal uit. Om nog een laatste beetje eten te vinden, nog een laatste keer eitjes te leggen, nog een laatste keer mij lastig te vallen met z’n tienduizenden tegelijk. Aaaargh!!!

Eens per maand lunchen we met Nikki en JF. Eerst bij de een en dan de keer erna bij de ander. Dat is altijd erg gezellig en erg lekker. Deze keer een foto daarvan. Het is erg stimulerend om bij elkaar te kijken hoe we ieder aan het bouwen zijn en dingen oplossen.
Iedere donderdag gaan Nikki en ik samen 'winkelen'. Dat winkelen is natuurlijk een excuus om samen te kletsen over diepgaande zaken.
 
Ons ritme is nog steeds; elke ochtend werken, het weekend is soms vrij, maar heel vaak gaan we dan gewoon door met werken. De kinderen werken allemaal mee en Beer even lang als wij. Lem en Mar houden de tijd bij en beginnen rond 10.30 te proberen onder hun karweitjes uit te komen. De ochtenden duren tegenwoordig tot 12 a 13 uur, in plaats van 10 uur gedwongen worden te stoppen vanwege de hitte. Dus dat is wel heel fijn.

Vorige keer schreef ik over oefenen met focussen op mijn hartgebied als ik vastliep in oude stukken. Dat werkt heel erg goed, maar net als met alles waar je discipline voor nodig hebt; op een gegeven moment merkte ik dat ik het al een paar dagen niet meer gedaan had. Dus ook voor dit geldt; als het niet vanzelf gaat, dan stop je er op een gegeven moment helaas mee. Ondertussen zoek ik verder naar een blijvende manier om mijn perspectief te veranderen.
We had put the yurt on "natuurhuisje.nl"(=‘nature house’) and were no longer concerned with trying to rent it out, when suddenly -on a normal weekday morning- two bookings came in. Exciting! Real guests arriving!
In the meantime, the first real guests, a couple from the Netherlands, have already moved on, after being in the yurt for 4 days. Everything went well, they were very satisfied. Wow, this is something completely different than I have ever done in my life!

Just before they arrived, we did something stressful again; we quickly made a roof over the outdoor kitchen, so that people can cook outside, even if it rains. It is so funny how we think every time "oh we will do this quickly, it is something small, something simple" hahaha!
Anyway, it was finished on time and a major improvement.

The project that Eric has been wanting to start on for months; making our own bathroom (with spa pool) and toilet, is postponed every time. We are currently taking a shower in the yurt’s showerarea. But that is -of course- only temporary. Yet every time something comes in between work on our own place. We think that is very strange.
When Anna was here, with her mother and daughter, we did make a start on working on our place. Anna helped a lot with the necessery digging.
This time Beer's cabin came in between. Beer had started building a cabin. Because the money was very tight, we went to get free wood in Granada on Monday mornings. This wood mostly comes from large pallets or from the demolition of a house. Nikki and JF had made us aware of this free wood. There is some beautiful wood there, even hardwood. With our generator in the car, so that we could saw through the nails of the pallets with the hacksaw, we set off. In this way we have managed a large part of the wood for Beer’s cabin. The neighbors also knew that we were looking for wood and one evening a lot of wood from a giant pallet came from that direction.
Beer naturally needs help with devising such a hut. How to make it strong, while it should look temporary (in connection with the requirements of the municipality). Eric is the right person for that. He can't divide himself into more pieces, so he started helping Beer before moving on to our own piece. This is because the winter is approaching rapidly and the question is, whether the children's tent can handle the winter. In any case, Beer will be dry.

Speaking of winter; the temperature dropped from 30 degrees to 23 degrees in one day last week. And at night from 18 degrees to 10 degrees. That was quite a shock!
After all our complaining about the heat, it was suddenly cold now. Especially in the morning. And next week the fall rains seem to start, according to the weather forecast. It is quite extreme to end up in the cold without a slow transition period. So, well, always something to complain about!
And the flies, feeling their death coming, flock en masse. To find one last bit of food, one last time to lay eggs, one last time to bother me with its tens of thousands at a time. Aaaargh !!!
 
Once a month we have lunch with Nikki and JF. We alternate the ‘where’. That is always very pleasant and very tasty. This time a photo of it. It is very stimulating to look together at how we are each building and solving things.
Furthermore; Nikki and I meet once a week to do our 'shopping'. Of course the shopping is obviously an excuse to talk about deep stuff.

Our rhythm is still; work every morning, the weekend is sometimes free, but very often we continue to work. The children all cooperate and Bear works as long as we do. Lem and Mar keep track of the time and start trying to get out of their jobs around 10.30 am. Nowadays the mornings last until 12 to 13 o’clock, instead of being forced to stop around 10 due to the heat. So that's really nice.

Last time I wrote about practicing focusing on my heart area when I got stuck in old pieces. That works very well, but just like with everything you need discipline for; at one point I noticed that I hadn't done it for a few days. So; If it does not happen automatically, I will unfortunately stop doing it at a given moment. In the meantime, I continue to look for a lasting way to change my perspective.
Facebook
Twitter
Link
Website
Copyright © *|CURRENT_YEAR|* *|LIST:COMPANY|*, All rights reserved.
*|IFNOT:ARCHIVE_PAGE|* *|LIST:DESCRIPTION|*

Our mailing address is:
*|HTML:LIST_ADDRESS_HTML|* *|END:IF|*

Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list.

*|IF:REWARDS|* *|HTML:REWARDS|* *|END:IF|*

Write a comment

Comments: 0